Vragen over het LOC/BC/ABOC? (deel 2/13)
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Naast de eigen personeelsleden-vakbondsafgevaardigden zijn er ook altijd vrijgestelden van de vakbond(en) die willen deelnemen aan het overleg.
Hebben zij voorrang op eigen mensen? Moeten we hen expliciet uitnodigen?
Moeten we hun aanwezigheid toestaan ongeacht het aantal leden van het schoolbestuur?

Het decreet bepaalt dat er specifieke rechten en plichten zijn voor de personeelsvertegenwoordigers in het LOC. Daarnaast zijn er specifieke regels voor de vakbondsafgevaardigden. Voor hen moet een overeenkomst worden gesloten tussen de inrichtende macht en de vakbonden. Indien er geen overeenkomst is, dan geldt de regeling van het decreet, m.n. dat de vakbondsafvaardigingen het recht hebben om m.b.t. de onderhandelingsbevoegdheden van het LOC voorstellen te doen, gehoord te worden en advies uit te brengen. Verder kunnen de vakbondsafvaardigingen mondeling of schriftelijk mededelingen van syndicale aard doen die nuttig zijn voor het personeel en kunnen zij stappen zetten bij de inrichtende macht ter verdediging van de belangen van het personeel.

Zij hebben dus decretaal verankerde rechten en plichten waardoor zij kunnen deelnemen aan het overleg. Een voorrang werd niet bepaald. Maar wel dat zij van rechtswege vertegenwoordigers zijn van het personeel in het LOC en dezelfde rechten en verplichtingen hebben als de personeelsledenvakbondsafvaardiging. Als gevolg hiervan menen wij dat het een logische stap is om hen ook mee uit te nodigen en is hun aanwezigheid toegestaan.

Wat de samenstelling betreft is het een paritaire samenstelling met evenveel vertegenwoordigers van de inrichtende macht als het personeel in het LOC. Men kan dit op verschillende manieren interpreteren, nl. zijn er evenveel personeelsvertegenwoordigers van het effectieve personeel als het schoolbestuur aanwezig of tellen de vrijgestelden ook als personeelsvertegenwoordigers. De meest eenvoudige oplossing is om hier praktische afspraken over te maken omdat dit voor interpretatie vatbaar is.

Vragen over het LOC/BC/ABOC? (deel 2/13)
Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Een reactie achterlaten

Scroll naar boven