Rechtsbijstand

Waarom rechtsbijstand?

Gezien de complexe rol die de directeur speelt binnen de school en/of scholengemeenschap kunnen er tal van mogelijke juridische conflicten ontstaan. Uit steekproeven blijkt dat niet in elke schoolpolis rechtsbijstand vervat zit. Als er al een dekking is, blijkt deze erg summier te zijn vergeleken met vereiste minimumbescherming. Bovendien kunnen er ook belangenconflicten optreden, bijvoorbeeld met het schoolbestuur of met de verzekeraar.

Waar denken we aan?

Enkele belangrijke aspecten die u onaangename verassingen kunnen bezorgen:

1. Spiegelclausules

Heel wat verzekeringen koppelen de rechtsbijstand aan de waarborgen van het hoofdcontract aansprakelijkheid. Vaak stipuleren zij dat de dekking Rechtsbijstand van toepassing is als de situatie ook in BA een tussenkomst zou bieden.
Concreet: Zo rijzen er vaak discussies over conflicten ontstaan buiten de schoolterreinen, bij naschoolse activiteiten op een schooluitstap, een excursie, opleiding…

U bent als schooldirecteur aanwezig op een schoolexcursie of een meeting met andere schooldirecties en krijgt door een onhandige manoeuvre van een collega een zwaar ongeval. Hebt u in deze hoedanigheid wel dekking?
U wordt op straat aangevallen door een dronken agressieve ouder en bent enkele maanden arbeidsonbekwaam. Beschouwt de polis van de school dit ook als een verzekerde hoedanigheid?
U wordt vervolgd wegens inbreuk op de wetgeving bv m.b.t. de internationale rechten van het kind (niet verzekerd in de BA-polis van de schoolinstelling). Wie betaalt uw verdediging?

2. Uitsluitingen

Heel wat polissen sluiten de volgende zaken uit:

Schade veroorzaakt door dronkenschap of een analoge toestand.
Het plegen van geweld.
Wat indien u onterecht vervolgd wordt of zelf het slachtoffer bent van een gewelddaad of een ongeval waarbij de tegenpartij dronken is?
Het nemen van onredelijke risico’s om werkingskosten te besparen.
Wat zijn “onredelijke risico’s” ? Als de polis van de schoolinstelling dekking weigert en u wordt strafrechtelijk en burgerlijk vervolgd, wie verdedigt uw belangen ?
Schadegevallen door gebouwen in verval indien de elementaire voorzorgen niet genomen zijn.
Wie bepaalt de inhoud van de begrippen ‘verval’ en ‘elementaire voorzorgen’? Bij wie kunt u aankloppen om juridische verdediging als de schoolpolis geen dekking voorziet?
Schade die rechtstreeks voortspruit uit een administratieve fout.
U wordt aangeklaagd voor onzorgvuldig financieel beheer van de toevertrouwde fondsen. De polis van de schoolinstelling dekt deze soort schade niet. U zult uw eigen verdediging moeten financieren.
Geen tussenkomst voor toevertrouwde goederen.
Zou u de materiële schade niet willen verhalen als uw persoonlijke laptop beschadigd wordt door een leerling?

3. Beperkte waarborgen

De meeste polissen voor schoolinstellingen voorzien een dekking op burgerlijk en strafrechtelijk vlak (zie ook de uitleg voor de spiegelclausule hierboven).
Vb. Juridische conflicten over arbeidsongevallen, benoemingen, promotie, schorsingen, pensioenen zijn dus nooit verzekerd. Nochtans stellen heel wat schooldirecties vast dat deze conflicten via een gerechtsprocedure beslecht moeten worden.

Burgerlijke verdediging. Als de BA-verzekeraar u in de kou laat staan omdat een bepaald risico niet verzekerd is, kan een aanvullende kwalitatieve rechtsbijstand soelaas bieden.

De VLVO vindt dit geen gezonde situatie. Ze heeft daarom voor haar leden een rechtsbijstandsverzekering afgesloten bij DAS, een gereputeerde rechtsbijstandverzekeraar en dit tegen een uiterst gunstige prijs. Deze service heeft als doel enkel u, als aangesloten leidinggevende persoonlijk, de volle juridische bescherming te bieden in uw beroepsactiviteiten. Dus niet de school of scholengemeenschap is verzekerd, maar wel u en uw persoonlijke belangen. Deze persoonlijke belangen zullen objectief verdedigd worden, ook in geval van morele schade (laster en eerroof) en/of zware fouten.

Bescherm uw eigen belang!
(top)

Polisvoorwaarden

DAS verdedigt u in het kader van uw beroepsactiviteiten in volgende situaties:

1. Burgerlijk verhaal

DAS verdedigt uw belangen als een derde u schade berokkent.
Tussenkomst tot 40.000 euro.

Voorbeelden:

 • Een derde (leerling, ouder) brengt u slagen en verwondingen toe: DAS vordert alle geleden schade terug.
 • U wordt op weg naar school als voetganger of fietser aangereden. Uw schade (letselschade, materiële schade, loonverlies, enz.) zal DAS vorderen bij de aansprakelijke derde.
2. Strafrechtelijke verdediging

U krijgt een eigen advocaat bij strafrechtelijke vervolging voor een onopzettelijk misdrijf. Er is dekking voor strafrechtelijke vervolgingen bij opzettelijke daden in die zin dat de dekking met terugwerkende kracht verleend zal worden als de gerechtelijke beslissing in kracht van gewijsde de verzekerde vrijspreekt.

Tevens wordt de dekking verleend indien de beschuldigde door de Raadkamer of de Kamer van inbeschuldigingstelling wordt vrijgesproken. Op tuchtrechtelijk vlak wordt de tussenkomst evenwel volledig verleend. Er is geen dekking voor misdaden of gecorrectionaliseerde misdaden.
Tussenkomst tot 40.000 euro.

Voorbeeld:

 • Op basis van het onvrijwillig toebrengen van slagen en verwondingen (artikel 418 van het strafwetboek), besluit het parket u te dagvaarden.
3. Burgerlijke verdediging

U krijgt verdediging indien van u een schadeloosstelling gevorderd wordt op basis van een extracontractuele aansprakelijkheid (aanvullend op de burgerlijke verdediging van de verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid).
Tussenkomst tot 40.000 euro.

Voorbeeld:

 • U wordt aansprakelijk gesteld voor een fout en uw aansprakelijkheidsverzekeraar neemt uw verdediging onvoldoende waar omdat er een belangenconflict ontstaat. U krijgt een aanvullende verdediging voor uw persoonlijke belangen.
4. Arbeids- en sociaal recht

Dit is uw verdediging bij geschillen met/over uw arbeidscontract en de sociale zekerheid.
Tussenkomst tot 10.000 euro.

Voorbeelden:

 • Er ontstaat een beroepsgeschil met een overheidsinstelling en dit dispuut komt voor de Raad van State. U krijgt juridische bijstand. 
 • Er is een geschil met het ziekenfonds omwille van een arbeidsongeschiktheid in het kader van een arbeidsongeval. DAS verdedigt uw belangen.

(LET WEL: voor deze optie geldt een wachttijd van één jaar.)

DAS biedt ook bijstand in het kader van functiebeschrijving en evaluaties.

Hier vindt u een aantal concrete voorbeelden terug.
(top)

Functiebeschrijving en evaluaties

De bij DAS verzekerde VLVO-leden genieten volledige bijstand voor het college van beroep in het kader van functiebeschrijving en evaluatie.
(top)

Waarom DAS?

 • DAS is een totaal onafhankelijke maatschappij die gespecialiseerd is in enkel rechtsbijstandverzekeringen. Zo worden uw belangen volledig neutraal, onpartijdig en objectief behartigd.
 • DAS is de marktleider in rechtsbijstand, zowel nationaal als internationaal.
 • DAS heeft een uitstekende reputatie op het vlak van rechtsbijstand en voor het verdedigen van juridische geschillen.

Contactpersoon: info@dellafaille.be

BELANGRIJK: hier vindt u een vergelijking polis DAS – Ethias (Academic).
(top)

Hoe werkt deze rechtsbijstand bij een juridisch conflict?

U geeft uw schadegeval rechtstreeks aan bij de verzekeringsmakelaar

DELLAFAILLE & Co NV
Markt 13 – 2900 Schoten
Tel: 03/680 17 70
Fax: 03/680 17 79
E-mail: info@dellafaille.be

U stapt nooit onmiddellijk en rechtstreeks, zonder akkoord van DAS, naar een advocaat.
U heeft uiteraard wel de vrije keuze van een raadsman.

 • De juristen van DAS onderzoeken uw dossier
 • U krijgt advies en bijstand
 • DAS streeft naar een goede minnelijke regeling
 • DAS betaalt de:
  • procedurekosten
  • gerechtskosten
  • erelonen van deskundigen (experten)
  • erelonen van de advocaat (altijd volledige vrije keuze)

Hier vindt u het schadetraject.
(top)

DAS – VLVO

De VLVO biedt u deze service aan na grondig overleg met DAS. Het is echter DAS die de verzekeraar is: de VLVO neemt nooit een standpunt in bij conflicten. Alle contacten met DAS lopen via verzekeringsmakelaar Dellafaille & Co NV.
(top)

Wenst u lid te worden? Klik hier.
(top)

Scroll naar boven