Privacyverklaring

Verklaring

VLVO vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
VLVO vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkten tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via ons contactformulier of via info@vlvo.be.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door VLVO vzw enkel verwerkt ten behoeve van de rechtsbijstandsverzekering van D.A.S. die inbegrepen is in uw lidmaatschap.
Uitnodigingen voor activiteiten, nieuwsbrieven en info worden verstuurd naar het schooladres tenzij u dat zelf anders aangaf.

Welke gegevens worden verwerkt?

De enige privé-gegevens die we aan onze leden vragen zijn:
Naam en voornaam
Privé-adres
Geboortedatum
Geslacht (enkel om de juiste aanspreking te kunnen gebruiken)

Waar krijgen we de gegevens?

De gegevens krijgen we van u persoonlijk.  We vragen nooit gegevens op aan derden.

Waarom worden de gegevens bewaard?

Eens de gegevens ingebracht zijn in ons bestand worden ze bewaard om periodieke lijsten te kunnen doorspelen aan onze makelaar die ze dan weer overmaakt aan D.A.S.

Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden ingebracht in ons bestand door de administratieve medewerker die ons ledenbestand beheert.  Zij geeft de gegevens ook periodiek door.  Verder kan enkel de directeur van de organisatie de gegevens raadplegen.

Wie krijgt de gegevens?

Enkel de verzekeraar en de makelaar als tussenpersoon krijgen de gegevens. Privégegevens worden nooit aan andere derden bezorgd.

Wat wordt precies hoe, waar en hoelang bewaard?

Uw naam, privé-adres, geboortedatum en geslacht worden bewaard zolang u lid blijft van de vereniging.  Vanaf het ogenblik dat u aangeeft geen lid meer te willen zijn, met pensioen te gaan of een andere uitdaging aan te gaan, worden deze gegevens verwijderd uit ons bestand.
Gegevens aanpassen of laten verwijderen kan via gewone mail aan info@vlvo.be.

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

VLVO vzw kan zijn privacy-statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website en in de wekelijkse nieuwsbrief. De laatste wijziging gebeurde op 24 april 2018.

Scroll naar boven